نور خوزستان

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه نور خوزستان (سال ۱۳۹۵)

صفحه۳/۵×۷/۸ یک کادر۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۳/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم (رنگی)۱/۵۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰
۵،۷،۱۰،۱۲،۱۴ (رنگی)۱/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۴،۶،۸،۹،۱۱،۱۳،۱۵ (سیاه و سفید)۸۰۰/۰۰۰۱۹/۲۰۰/۰۰۰
صفحه آخر رنگی۲/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه سفارش آگهی در نیازمندیهای روزنامه نور خوزستان (سال ۱۳۹۵)

کادر ۱/۵*۵/۵کادر پایه۱/۲ صفحه
دو رنگ۱۲۰/۰۰۰۴/۸۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار