نشریه تکتا

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در نشریه تکتا (ماهنامه تخصصی برای جامعه کشاورزی) (سال ۱۳۹۵)

یک صفحه رنگی روی جلد۵۰/۰۰۰/۰۰۰
یک صفحه رنگی پشت جلد۳۰/۰۰۰/۰۰۰
یک صفحه رنگی داخل روی جلد و مکرر۲۰/۰۰۰/۰۰۰
یک صفحه رنگی داخل پشت جلد۱۷/۰۰۰/۰۰۰
صفحه سیه و سفید داخل مجله۳/۰۰۰/۰۰۰
یک دوم صفحه سیاه و سفید داخل مجله۱/۵۰۰/۰۰۰
آگهی نیازمندی های کشاورزی و تغذیه۴۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در نشریه توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار