نسیم غرب

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه نسیم غرب (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۸/۵×۴/۸۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
۲ و ۳۶۴۴/۰۰۰۴/۱۴۰/۰۰۰۸/۲۸۰/۰۰۰۱۶/۵۶۰/۰۰۰۳۳/۱۲۰/۰۰۰
آخر رنگی۹۵۵/۰۰۰۵/۷۵۰/۰۰۰۱۱/۵۰۰/۰۰۰۲۳/۰۰۰/۰۰۰۴۶/۰۰۰/۰۰۰
اول رنگی۱/۵۸۷/۰۰۰۱۰/۳۵۰/۰۰۰۲۰/۷۰۰/۰۰۰۴۱/۴۰۰/۰۰۰----
داخلی۳۴۵/۰۰۰۲/۰۷۰/۰۰۰۴/۱۴۰/۰۰۰۸/۲۸۰/۰۰۰۱۶/۵۶۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار