نسل فردا

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه نسل فردا (سال ۱۳۹۶)

صفحهکادر ۷/۶×۳/۴۲ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
دوم۴/۲۰۰/۰۰۰۸/۴۰۰/۰۰۰۲۵/۲۰۰/۰۰۰۵۰/۴۰۰/۰۰۰۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰
سوم۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۶۰۰/۰۰۰۱۰۸/۲۰۰/۰۰۰
پنجم۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
جدول۳/۹۰۰/۰۰۰۷/۸۰۰/۰۰۰۲۳/۴۰۰/۰۰۰۴۶/۸۰۰/۰۰۰۹۳/۶۰۰/۰۰۰
ورزش۴/۱۰۰/۰۰۰۸/۲۰۰/۰۰۰۲۴/۶۰۰/۰۰۰۴۹/۲۰۰/۰۰۰۹۸/۴۰۰/۰۰۰
داخل۳/۸۰۰/۰۰۰۷/۶۰۰/۰۰۰۲۲/۸۰۰/۰۰۰۴۵/۶۰۰/۰۰۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰
آخر۵/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۸۰۰/۰۰۰۳۲/۴۰۰/۰۰۰۶۴/۸۰۰/۰۰۰۱۲۹/۶۰۰/۰۰۰
ترحیم و تسلیت۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار