مهد آزادی تبریز

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش درج آگهی در روزنامه مهد آزادی تبریز (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۳/۵×۷/۵۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۸/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۳/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۴/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۶/۰۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار