مناقصه مزایده

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مناقصه مزایده (سال ۱۳۹۷)

صفحه۱کادر۴کادر۶کادر۸کادر۱۲کادرنیم صفحه
اول رنگی۱۴/۵۰۰/۰۰۰۵۸/۰۰۰/۰۰۰۸۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰----
آخر رنگی۱۰/۵۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۶۳/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم رنگی۵/۵۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۳۳/۰۰۰/۰۰۰۴۴/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی
(۱۱-۱۰-۹-۸-۵-۴)
۴/۵۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
داخلی تک رنگ
(۷-۶)
۳/۵۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار