مجله معمار

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در مجله معمار (سال۱۳۹۵)

صفحهتمام صفحه -ریال
صفحات داخلی، انتهای مجله ، درقسمت راست مجله۱۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی، انتهای مجله ، درقسمت چپ مجله۲۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی قبل از فهرست،در قسمت راست مجله۳۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی قبل از فهرست،در قسمت چپ مجله۴۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۲ جلد۶۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۳ جلد۵۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه روبروی صفحه ۳ جلد۴۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه روبروی فهرست انگلیسی۶۵/۰۰۰/۰۰۰
پشت جلد۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار