روزنامه مردم نو زنجان

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه مردم نو زنجان (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۷/۸×۳/۷۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۱/۴۰۰/۰۰۰۵۰/۴۰۰/۰۰۰
داخلی (تک رنگ)۱/۱۰۰/۰۰۰۳۹/۶۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۱/۲۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار