مجله سیب سبز

تعرفه درج اگهی در مجله سیب سبز (سال ۱۳۹۵)

صفحهمبلغ
پشت جلد۱۱/۷۰۰/۰۰۰
داخل جلد/صفحه یک۶/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو۵/۴۰۰/۰۰۰
۲ صفحه قبل از شناسنامه۸/۵۰۰/۰۰۰
صفحات قبل از شناسنامه۴/۸۰۰/۰۰۰
دو صفحه د اخلی۶/۵۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۳/۶۰۰/۰۰۰
نیم صفحه۲/۳۰۰/۰۰۰
ربع صفحه۱/۴۰۰/۰۰۰

 

این مطلب را به اشتراک بگذار