مجله منزل

تعرفه درج آگهی در مجله منزل (سال ۱۳۹۵)

صفحهمبلغ
پشت جلد۱۱/۹۰۰/۰۰۰
داخل جلد/صفحه یک۵/۹۰۰/۰۰۰
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو۵/۵۰۰/۰۰۰
صفحات قبل از شناسنامه۴/۹۰۰/۰۰۰
۲ صفحه قبل از شناسنامه۷/۸۰۰/۰۰۰
دو صفحه رپورتاژ آگهی۴/۹۰۰/۰۰۰
دو صفحه داخلی۶/۶۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۳/۷۰۰/۰۰۰
بازار و منزل۲/۵۰۰/۰۰۰
نیم صفحه۲/۳۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار