مجله زندگی ایده آل

تعرفه درج آگهی در مجله زندگی ایده آل (سال ۱۳۹۵)

صفحهمبلغ
پشت جلد۱۴/۳۰۰/۰۰۰
داخل جلد و صفحه یک۷/۵۰۰/۰۰۰
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو۶/۵۰۰/۰۰۰
۲ صفحه قبل از شناسنامه۱۰/۲۰۰/۰۰۰
صفحات قبل از شناسنامه۵/۸۰۰/۰۰۰
دو صفحه د اخلی۷/۸۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۴/۴۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار