مجله تخت گاز

تعرفه درج آگهی در مجله تخت گاز (سال ۱۳۹۵)

صفحهمبلغ
پشت جلد۵/۰۰۰/۰۰۰
داخل جلد/صفحه یک۲/۷۰۰/۰۰۰
داخل پشت پشت جلد/صفحه روبرو۲/۲۰۰/۰۰۰
صفحات قبل از شناسنامه۱/۸۰۰/۰۰۰
دو صفحه د اخلی روبرو هم۲/۱۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۱/۳۵۰/۰۰۰
نیم صفحه۷۰۰/۰۰۰
۱/۴ صفحه(فقط ویژه نیازمندی فروش خودروهای خاص)۴۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار