ماهنامه گردشگری ایگل

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ اگهی در ماهنامه گردشگری ایگل (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرصفحه کامل
داخل جلد و صفحه اول۳۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه دوم تا شناسنامه۲۸/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۱۵/۰۰۰/۰۰۰
پشت جلد۴۵/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد۲۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۲۵/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار