ماهنامه نیک و نو

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه نیک و نو (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرنیم صفحهتمام صفحه
پشت جلد-۴۵/۰۰۰/۰۰۰
دوم جلد (گلاسه)-۳۵/۰۰۰/۰۰۰
سوم جلد (گلاسه)-۳۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ویژه داخلی
(۳ و ۹۸) متن
-۱۸/۰۰۰/۰۰۰
رپرتاژ آگهی ۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰
حاشیه کنار صفحات -۶/۰۰۰/۰۰۰
گوشواره صفحه اول-۸/۰۰۰/۰۰۰
وسط جدول-۲/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در ماهنامه نیک و نو توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار