ماهنامه صنعت حمل و نقل

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه صنعت حمل و نقل (سال ۱۳۹۶)

پشت جلد۵۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۲ جلد۵۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ما قبل آخر جلد۴۵/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ممتاز اول بعد از دوم جلد۴۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحه روبرو فهرست۳۸/۰۰۰/۰۰۰
صفحات مابین ممتاز اول و روبروی فهرست۳۴/۰۰۰/۰۰۰
صفحات ممتاز قبل از آخر جلد۳۶/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی۲۸/۰۰۰/۰۰۰
۱/۲ صفحه۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۱/۴ صفحه۸/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در ماهنامه صنعت حمل و نقل توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار