ماهنامه خط خطی

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه خط خطی (ماهنامه طنز و کارتون) (سال ۱۳۹۵)

پشت جلدگلاسه ۱۷۰ گرمی۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه دوم جلدگلاسه ۱۷۰ گرمی۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه سوم جلدگلاسه ۱۷۰ گرمی۹۰/۰۰۰/۰۰۰
روبروی صفحه دوم جلدگلاسه ۱۳۵ گرمی۹۰/۰۰۰/۰۰۰
روبروی صفحه سوم جلدگلاسه ۱۳۵ گرمی۸۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلیگلاسه ۱۳۵ گرمی۶۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحه روبروی فهرستگلاسه ۱۳۵ گرمی۷۰/۰۰۰/۰۰۰
صفحات داخلیتحریر ۵۰ گرمی۲۵/۰۰۰/۰۰۰
نیم صفحه (افقی)تحریر ۵۰ گرمی۱۵/۰۰۰/۰۰۰
یک چهارم صفحهتحریر ۵۰ گرمی۱۰/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در ماهنامه خط خطی توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار