ماهنامه افق تازه

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه افق تازه (سال ۱۳۹۵)

گوشواره۴/۰۰۰/۰۰۰
۱/۴ صفحه ۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰
۱/۲ صفحه ۸ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۱/۴ صفحه داخلی۸/۰۰۰/۰۰۰
۱/۲ صفحه داخلی۱۵/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار