روزنامه فوتبال ایرانی

تعرفه درج آگهی در روزنامه فوتبال ایرانی (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادر۱ کادر۲ کادر۶ کادر۱۲ کادر (۱/۴ صفحه)۲۴ کادر (نیم صفحه)۴۸ کادر (تمام صفحه)
اول۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۶/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۲۶/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
چهارم۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰
پیش از آخر۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۵/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار