فصلنامه معماری و ساختمان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در فصلنامه معماری و ساختمان ۱۳۹۶

۱۴ صفحه اول مجله۱۹/۵۰۰/۰۰۰
صفحات داخلی بعد از صفحه ۱۴۱۷/۵۰۰/۰۰۰
داخل روی جلد (صفحه ۲ جلد)۳۵/۰۰۰/۰۰۰
داخل پشت جلد (صفحه ۳ جلد)۳۲/۰۰۰/۰۰۰
صفحه داخلی انتهای مجله۲۸/۰۰۰/۰۰۰
پشت جلد۷۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار