عصر کارون اهواز

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش درج اگهی در روزنامه عصر کارون اهواز (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۸×۳/۵۶ کادر۱۲ کادر۲۴ کادر
اول۲/۰۲۵/۰۰۰۱۲/۱۵۰/۰۰۰۲۴/۳۰۰/۰۰۰۴۸/۶۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۱/۲۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰
داخلی۹۰۰/۰۰۰۵/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۸۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰
آخر۱/۸۰۰/۰۰۰۱۰/۸۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار