عصر اقتصاد

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه عصر اقتصاد سال ۹۷

صفحه۱کادر۲کادر۴کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰-
سوم و آخر۱۰/۲۰۰/۰۰۰۲۰/۴۰۰/۰۰۰۴۰/۸۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰
سایر صفحات رنگی۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم سیاه و سفید۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰
سایر صفحات سیاه و سفید۴/۸۰۰/۰۰۰۹/۶۰۰/۰۰۰۱۹/۲۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار