صبح ساحل

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه صبح ساحل هرمزگان (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۶×۴۱/۲ صفحه
اول رنگی پایین۲/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم رنگی۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۷۰۰/۰۰۰۲۹/۴۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار