صبح زاهدان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در هفته نامه صبح زاهدان (سال ۱۳۹۵)

صفحهتایتلنوارییک کادر ۱/۸ صفحه۱/۴ صفحهنیم صفحهیک صفحه
اول رنگی۵/۶۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱/۴۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۹/۵۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰----
آخر رنگی----۴/۰۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی تک رنگ--------۸۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار