شکوه آزادی ایلام

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه شکوه آزادی ایلام (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول رنگی۳۸/۰۰۰/۰۰۰۷۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیا و سفید)۹/۶۰۰/۰۰۰۱۹/۲۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار