شهروند

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه شهروند سال ۱۳۹۷

صفحهیک کادر ۷/۸×۳/۵۲ کادر ۷/۸×۷۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه صفحه ۱/۲تمام صفحه
اول۱۷/۵۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰----
چهارم (اقتصادی)۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
پنجم (اقتصادی)۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰
شانزدهم(جدول)۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰----
هجدهم(حوادث)۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰----
نوزدهم(ورزشی)۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰----
بیستم(آخر)۱۱/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰----
این مطلب را به اشتراک بگذار