روزنامه شرق

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه شرق (سال ۱۳۹۷)

صفحهکادر ۳/۵×۷/۸ دو کادر ۷/۸×۷۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰۸۱۶/۰۰۰/۰۰۰----
آخر۲۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۲۳/۰۰۰/۰۰۰۴۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم۱۷/۰۰۰/۰۰۰۳۴/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰----
پنجم و ماقبل آخر۱۳/۰۰۰/۰۰۰۲۶/۰۰۰/۰۰۰۷۴/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
هفتم و چهارم۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷/۰۰۰/۰۰۰۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰
پانزدهم۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۸۶/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ورزشی۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۶/۵۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۳۷/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
تسلیت۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰----
فرهنگی۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰----
آژانس ها۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار