هفته نامه سیروان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در هفته نامه سیروان ( سال ۱۳۹۶)

صفحهکادر پایه ۸*۴۲ کادر۴ کادر۱/۸ صفحه۱/۴صفحه۱/۲صفحهتمام صفحه
اول رنگی۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰-----
دوم (سیاه و سفید)۷۵۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰-----
سوم (رنگی)۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰-----
صفحه ۴ ، ۵ ، ۷ (سیاه و سفید)۴۰۰/۰۰۰۸۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۷/۰۰۰/۰۰۰
صفحه ۱۲ (رنگی)۸۰۰/۰۰۰۱/۶۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰
آگهی های ثبتی، مزایده ، دادگاه مفقودی کارت دانشجویی۳۵۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰

 

این مطلب را به اشتراک بگذار