سرچشمه اراک

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه آگهی در هفته نامه سرچشمه اراک (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه ۷/۸*۳/۵۱/۲ صفحه
اول رنگی۳/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۳/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی سیاه و سفید۲/۰۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار