زرد کوه

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در روزنامه زرد کوه شهرکرد (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۴×۸۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۱/۹۲۰/۰۰۰۱۱/۵۲۰/۰۰۰۲۳/۰۴۰/۰۰۰۴۶/۰۸۰/۰۰۰
داخلی۷۶۸/۰۰۰۴/۶۰۸/۰۰۰۹/۲۱۶/۰۰۰۱۸/۴۳۲/۰۰۰
آخر۱/۱۵۲/۰۰۰۶/۹۱۲/۰۰۰۱۲/۸۲۴/۰۰۰۲۷/۶۴۸/۰۰۰
داخلی سیاه وسفید۳۸۴/۰۰۰۲/۳۰۴/۰۰۰۴/۶۰۸/۰۰۰۹/۲۱۶/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار