روزنامه زاهدان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه زاهدان (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر ۴×۳/۷۱/۲ صفحه
اول (رنگی)۴/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (تک رنگ)۲/۵۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۳/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار