روزنامه گل

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه ورزشی گل (۱۳۹۵)

صفحات/کادریک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحهگوشواره
اول۱۰/۵۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰----۴۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم۵/۲۰۰/۰۰۰۴۱/۶۰۰/۰۰۰۸۳/۲۰۰/۰۰۰۱۶۶/۴۰۰/۰۰۰--------
سوم۶/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی ۶و۵و۴۳/۶۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰۱۱۵/۲۰۰/۰۰۰۲۳۰/۴۰۰/۰۰۰----
هفتم۴/۸۰۰/۰۰۰۳۸/۴۰۰/۰۰۰۷۶/۸۰۰/۰۰۰۱۵۳/۶۰۰/۰۰۰--------
آخر۷/۵۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰----۳۶/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار