روزنامه گسترش صمت

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه گسترش صمت (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادر (۳/۲ * ۷/۳)۲ کادر (۶/۴ * ۷/۳)۳ کادر (۹/۶ * ۷/۳)۴ کادر (۶/۴ * ۱۴/۶)۶ کادر (۹/۶ * ۱۴/۶)۸ کادر (۱۲/۸ * ۱۴/۶)۱۲ کادر (۱۹/۲ * ۱۴/۶) ۲۴ کادر (۱۹/۲ * ۲۹/۲)۴۸ کادر (۳۸/۴ * ۲۹/۲)
اول۱۲/۵۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۳۷/۵۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰*
دوم۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰*
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰*
داخلی۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۷/۵۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۷/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰*
گوشواره صفحه اول۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰*******
گوشواره صفحه داخلی۷/۵۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰*****
این مطلب را به اشتراک بگذار