روزنامه کائنات

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه کائنات (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۱/۰۰۰/۰۰۰۶۶/۰۰۰/۰۰۰۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰۲۹۴/۰۰۰/۰۰۰-----
سوم۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰-----
داخلی مشکی۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار