روزنامه پیروزی

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیروزی (سال ۱۳۹۵)

صفحهکادر پایه (۴/۵ * ۹/۵)۲ کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰-
داخلی ۴و۵و۶۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰
هفتم۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۱/۲۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

گوشواره صفحه اول (هرعدد)۱۵/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۱۱
آگهی تبریک و تسلیت (صفحات داخلی)۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۹/۵
آگهی تبریک و تسلیت صفحه اول و آخر۳/۵۰۰/۰۰۰۴/۵ * ۹/۵
این مطلب را به اشتراک بگذار