روزنامه پیام سپیدار البرز

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی ارگانی در روزنامه پیام سپیدار استان البرز (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادر۲ کادر۴ کادر۶ کادر۸ کادر۱۲ کادر۲۴ کادر۴۸ کادر
اول۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰-
دوم، سوم و داخلی۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰-
آخر۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰-

نرخ درج اگهی در گوشواره‌ها و ضمائم روزنامه پیام سپیدار

روزنامه پیام سپیدار
گوشوارهصفحه اول۷/۵*۶۳/۵۰۰/۰۰۰
گوشوارهصفحه داخلی۸/۵*۳/۵۲/۰۰۰/۰۰۰

 

نیازمندی‌ها
کادر ویژهصفحه اول۸*۵۸۰۰/۰۰۰
یک کادرصفحه داخلی۲/۵*۲۵۰۰/۰۰۰
یک کادرصفحه آخر۲/۵*۲۶۰۰/۰۰۰

محله‌ما-گپ-شورا و شهرداری-کنکاش-ورزش البرز
گوشوارهصفحه اول۸/۵*۳/۵۱/۰۰۰/۰۰۰
گوشوارهصفحه داخلی۸/۵*۳/۵۸۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار