روزنامه پیام آشنا

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیام آشنا (روزنامه صبح استان البرز) (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر (۳ * ۸)دو کادر۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۲/۵۰۰/۰۰۰۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم و سوم۱/۰۰۰/۰۰۰۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۵۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰
هشتم۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در روزنامه پیام آشنا توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار