روزنامه وقایع اتفاقیه

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه وقایع اتفاقیه (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادردو کادر۴ کادر۶ کادر۱۲ کادر۲۴ کادر۴۸ کادر
اول۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰----
سوم و آخر۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
دوم۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰----
داخلی۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
تسلیت و ترحیم۱/۵۰۰/۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰----
روبروی هم۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
فرهنگی - مذهبی۶۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰۲/۴۰۰/۰۰۰۳/۵۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار