روزنامه ورزشی نود

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه ورزشی نود سال ۹۷

صفحه / کادرکادر پایه (۴*۷/۵)۲ کادر (۸*۷/۵)۳ کادر (۱۲*۷/۵)۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحههر کدام از گوشواره ها (۵/۵*۱۰/۵)
اول رنگی۵/۳۴۶/۰۰۰۱۰/۶۹۲/۰۰۰۱۶/۰۳۸/۰۰۰۴۲/۱۲۰/۰۰۰۸۴/۲۴۰/۰۰۰۱۶۸/۴۸۰/۰۰۰-----۲۲/۶۸۰/۰۰۰
آخر رنگی۳/۸۸۸/۰۰۰۷/۷۷۶/۰۰۰۱۱/۶۶۴/۰۰۰۲۹/۱۶۰/۰۰۰۵۸/۳۲۰/۰۰۰۱۱۶/۶۴۰/۰۰۰۲۳۳/۲۸۰/۰۰۰۱۶/۲۰۰/۰۰۰
۲ و ۳ (سیاه و سفید)۱/۹۴۴/۰۰۰۳/۸۸۸/۰۰۰۵/۸۳۲/۰۰۰۱۵/۵۵۲/۰۰۰۳۱/۱۵۴/۰۰۰۶۲/۲۰۸/۰۰۰۳۳۲/۲۸۰/۰۰۰-----
۱۰ و ماقبل آخر (سیاه و سفید)۱/۷۴۹/۰۰۰۳/۴۹۹/۲۰۰۵/۲۴۸/۸۰۰۱۴/۵۸۰/۰۰۰۲۹/۱۶۰/۰۰۰۵۸/۳۲۰/۰۰۰----------
۴ و ۵ (سیاه و سفید)۱/۵۵۵/۲۰۰۳/۱۱۰/۴۰۰۴/۶۶۵/۶۰۰۱۲/۱۵۰/۰۰۰۲۴/۳۰۰/۰۰۰۴۸/۶۰۰/۰۰۰----------
داخلی (رنگی)۲/۴۳۰/۰۰۰۴/۸۶۰/۰۰۰۷/۲۹۰/۰۰۰۱۹/۴۴۰/۰۰۰۳۸/۸۸۰/۰۰۰۷۷/۷۶۰/۰۰۰۱۵۵/۵۲۰/۰۰۰-----

 

این مطلب را به اشتراک بگذار