روزنامه همدلی

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه همدلی (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱ کادر۴ کادر (۱/۱۲ صفحه)۶ کادر (۱/۸ صفحه)۸ کادر (۱/۶ صفحه)۱/۴ صفحهنصف صفحهتمام صفحه
۸-۵۱/۸۰۰/۰۰۰۷/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۹/۵۰۰/۰۰۰۳۸/۵۰۰/۰۰۰۷۶/۰۰۰/۰۰۰
۹ الی ۱۱۱/۹۸۰/۰۰۰۷/۷۰۰/۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۳۰۰/۰۰۰۲۱/۴۵۰/۰۰۰۴۲/۳۵۰/۰۰۰۸۳/۶۰۰/۰۰۰
۴-۳-۲۳/۶۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۶/۰۰۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰۷۷/۰۰۰/۰۰۰۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۳/۹۶۰/۰۰۰۱۵/۴۰۰/۰۰۰۲۲/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۶۰۰/۰۰۰۴۲/۹۰۰/۰۰۰۸۴/۷۰۰/۰۰۰۱۶۷/۲۰۰/۰۰۰
۱۹/۰۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰/۰۰۰۹۷/۵۰۰/۰۰۰۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰-
این مطلب را به اشتراک بگذار