روزنامه هفت صبح

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه هفت صبح (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۷.۲*۳.۵۱/۸ صفحه۱/۴ صفحهنیم صفحهتمام صفحه
اول۱۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۷/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
سوم و آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
پنجم و ماقبل آخر۷/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار