روزنامه اقتصادی نقش

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه نقش

صفحهکادر پایه (۷/۵ * ۴)۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰-
دوم۵/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۵/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰-
چهارم۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰-
۵ الی ۸۲/۵۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۹ الی ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰-
دوازدهم۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰-

اسپانسر صفحه اول (۳۲*۴)۴۸/۰۰۰/۰۰۰
اسپانسر صفحه آخر (۳۲*۴)۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ترحیم، تسلیت، گمشده و مژدگانی (کادر پایه)۱/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار