روزنامه قدس

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه قدس خراسان (سال ۱۳۹۵)

صفحه۱ کادر۱/۴ صفحه (۳۰ کادر)نیم صفحه (۶۰ کادر)تمام صفحه (۱۲۰ کادر)
اول رنگی۳/۵۰۰/۰۰۰۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰--------
دوم و سوم رنگی۱/۵۰۰/۰۰۰۴۵/۰۰۰/۰۰۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی رنگی۱/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۲/۴۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
ورزشی اول۱/۲۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
ورزشی دوم و سوم۷۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰
ورزشی آخر۹۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰
خط قرمز و هشت اول۱/۲۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
خط قرمز و هشت دوم و سوم۷۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰
خط قرمز و هشت آخر۹۰۰/۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰

تعرفه درج آگهی در صفحات نیازمندی

صفحه۱ کادر۱/۴ صفحه (۲۵ کادر)نیم صفحه (۵۰ کادر)
اول ۲۱۰/۰۰۰۵/۲۵۰/۰۰۰۱۰/۵۰۰/۰۰۰
داخلی کادر معمولی۸۰/۰۰۰--------
داخلی کادر ویژه۱۰۵/۰۰۰ حدقل ۲ کادر۳/۱۵۰/۰۰۰۶/۳۰۰/۰۰۰
صفحه آخر۱۶۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار