روزنامه قانون

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج اگهی در روزنامه قانون (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰----
سوم۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۵/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
آخر۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰۶۲۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار