روزنامه فناوران

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه فناوران (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادریک کادر ۴/۵*۷/۸اسپانسر ۴/۵*۳۲/۵گوشواره ۴*۱۳/۵اسپانسر عمودی ۱۰/۵*۵۱/۴ صفحه نیم صفحه
اول۱۰/۲۰۰/۰۰۰۴۰/۲۰۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰۱۹۵/۶۰۰/۰۰۰
داخلی۳/۲۴۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰--------۳۹/۰۰۰/۰۰۰۶۴/۸۰۰/۰۰۰
آخر۴/۰۸۰/۰۰۰۲۲/۸۰۰/۰۰۰--------۴۸/۹۶۰/۰۰۰۸۳/۴۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار