روزنامه فرهیختگان

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه فرهیختگان (سال ۱۳۹۷)

صفحه / کادریک کادر پایه (۷/۵*۳/۵)۲ کادر (۷/۵*۷/۵)۳ کادر (۷/۵*۱۱/۲)۴ کادر (۱۵/۵*۷/۵)۶ کادر (۱۵/۵*۱۱/۲)۱۲ کادر (۱۵/۵*۲۳)۲۴ کادر (۳۲*۲۳)۴۸ کادر (۳۲*۴۶)
اول۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰۲۸/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰----
دوم۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
سوم۴/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۳/۰۰۰/۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
آخر۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۵۷۶/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار