روزنامه عصر رسانه

   سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه عصر رسانه (سال ۱۳۹۷)

صفحه / کادر یک کادر۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول۹/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰---
دوم۶/۵۰۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰---
سوم۷/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰---
داخلی۶/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰
آخر۸/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار