روزنامه عصر ایرانیان

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه عصر ایرانیان (سال ۱۳۹۵)

صفحهیک کادردو کادر۶ کادر۱۲ کادر۲۴ کادر ۴۸ کادر
اول۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰-
سوم۸/۰۰۰/۰۰۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰
آخر۹/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۵۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی۷/۰۰۰/۰۰۰۱۴/۰۰۰/۰۰۰۴۲/۰۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰
این مطلب را به اشتراک بگذار