روزنامه عصر آزادی

تعرفه درج آگهی در روزنامه عصر آزادی (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه (۴*۷/۵)۲ کادر۱/۸ صفحه۱/۶ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحه
اول۸/۵۲۰/۰۰۰۲۵/۵۶۰/۰۰۰۵۱/۱۲۰/۰۰۰۶۸/۱۶۰/۰۰۰۱۰۲/۲۴۰/۰۰۰۲۰۴/۴۸۰/۰۰۰
دوم و سوم و آخر۶/۱۲۰/۰۰۰۱۸/۳۶۰/۰۰۰۳۶/۷۲۰/۰۰۰۴۸/۹۶۰/۰۰۰۷۳/۴۴۰/۰۰۰۱۴۶/۸۸۰/۰۰۰
داخلی۳/۰۶۰/۰۰۰۹/۱۸۰/۰۰۰۱۸/۳۶۰/۰۰۰۲۴/۴۸۰/۰۰۰۳۶/۷۲۰/۰۰۰۷۳/۴۴۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار