روزنامه صدای ملت

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه صدای ملت لرستان (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه ۳/۵*۷/۷۱/۲ صفحه
اول رنگی۲/۰۰۰/۰۰۰۶۴/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۴۰۰/۰۰۰۱۲/۸۰۰/۰۰۰
آخر رنگی۱/۵۰۰/۰۰۰۴۶/۰۰۰/۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار