روزنامه شوت

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه شوت (سال ۱۳۹۵)

صفحه / کادرکادر پایه۱/۸ صفحه۱/۴ صفحه۱/۲ صفحهتمام صفحه
اول (رنگی)۶/۵۰۰/۰۰۰۳۹/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۰۰۰/۰۰۰۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰-
دوم (سیاه و سفید)۱/۲۰۰/۰۰۰۷/۲۰۰/۰۰۰۱۴/۴۰۰/۰۰۰۲۸/۸۰۰/۰۰۰۵۷/۶۰۰/۰۰۰
سوم (رنگی)۴/۰۰۰/۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰
داخلی (سیاه و سفید)۹۰۰/۰۰۰۵/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۸۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰
ماقبل آخر (سیاه و سفید)۹۰۰/۰۰۰۵/۴۰۰/۰۰۰۱۰/۸۰۰/۰۰۰۲۱/۶۰۰/۰۰۰۴۳/۲۰۰/۰۰۰
داخلی (رنگی)۳/۰۰۰/۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰/۰۰۰۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰
آخر (رنگی)۵/۰۰۰/۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰
گوشواره راست و چپ اول۱۵/۰۰۰/۰۰۰قیمت هر گشواره ۷۵۰۰۰۰۰ ریال
گوشواره راست و چپ آخر۱۰/۰۰۰/۰۰۰قیمت هر گشواره ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

تعرفه درج آگهی در روزنامه شوت توسط شبکه پذیرش آگهی
“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”
تلفن سفارش آگهی ۴۴۱۹۵۰۰۰

این مطلب را به اشتراک بگذار